Poveznica

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14), Skupština Udruge za zaštitu okoliša i prirode „Zeleni transport – 3E“, dana na sjednici održanoj dana 09.09.2015., donijela je
S T A T U T
Udruge za zaštitu okoliša i prirode
„Zeleni transport – 3E

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe
– nazivu i sjedištu
– zastupanju
– izgledu pečata udruge
– područjima djelovanja sukladno ciljevima
– ciljevima
– djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi
– gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavlja
– načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge
– uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova
– tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata
– izboru i opozivu likvidatora udruge
– prestanku postojanja udruge
– imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom
– postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge
– načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge.

Članak 2
Naziv udruge je: Udruge za zaštitu okoliša i prirode „Zeleni transport – 3E“
Skraćeni naziv udruge je: „Zeleni transport – 3E“
Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga će u pravnom prometu rabiti i naziv na engleskom jeziku: Association for Environment and Nature “GREEN TRANSPORT – 3E”
Sjedište udruge je u Velikoj Gorici, Slavka Kolara 2a.
Udrugu zastupa predsjednik.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.
Članak 3.
Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji.
Udruga je neprofitna pravna osoba.
Članak 4.
Udruga ima pečat.
Pečat udruge je: okruglog oblika promjera 2,5 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Udruge za zaštitu okoliša i prirode „Zeleni transport – 3E“
II CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE
Članak 5.
Udruga je osnovana u cilju promicanje, razvitak i unapređenje načina za ublažavanje negativnih utjecaja i posljedica povećane mobilnosti na okoliš i prirodu, korištenje energije, sigurnost i zaštitu, na javno zdravstvo te dostupan pristup za sve.
Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području Republike Hrvatske i Europske unije.
Članak 6.
Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:
– Edukacija javnosti putem održavanja tribina, predavanja, kongresa,
seminara, radionica i izložbi u svrhu promicanja razvoja svijesti o potrebi
očuvanja prirode i zaštite okoliša od sektora prometa
– Promicanje prijevoza osoba i stvari ekološki održivim prijevozom i
dostupnosti prijevoza za sve ( posebne potrebe, stariji i dru)
– Promicanje digitalnih sredstava kao pomagala u prijevozu osoba i stvari
– Promicanje otklanjanja negativnih učinaka rasta prometa na okoliš i prirodu
putem propisa
– Promicanje ekološki manje štetnih načina prijevoza ( javni, modalni
kombinirani, vodeni i dru)
– Izrada i provedba studija i programa ( smanjenje emisija CO2, buke,
standardizacija, integrativna arhitektura, „cista“ i sigurna vozila i motori,
električni vlakovi, smanjenje potrošnje energije i dru)
– Podrška i promocija europskom globalnom satelitskom navigacijskom
sustavu (Galileo, EGNOS i dru)
– Organiziranje akcija zaštite i očuvanja prirode te poboljšanja kvalitete
okoliša održivim razvojem prometa

– Osiguravanje pristupa javnosti informacijama o okolišnim temama iz sektora
prometa
– Organiziranje raznovrsnih priredbi sukladno ciljevima udruge
– Razvijanje programa međunarodne suradnje. knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti
– Jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.
– Objavljivanjem multimedijalnih sadržaja sukladno zakonu

Članak 7.
Ciljne skupine Udruge
– Djeca – opća populacija
– građani – opća populacija
– mladi – opća populacija
– odgojno-obrazovne ustanove
– odgojno-obrazovni djelatnici
– poslodavci
– poslovne organizacije
– regionalna ili lokalna samouprava
– studenti
– tijela državne uprave
Članak 8.
Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, posebno:
– pravodobnim izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
– izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu udruge,
– korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
– javnim priopćavanjem,
– organiziranjem posebnih događanja,
– na druge odgovarajuće načine.

Svi članovi udruge imaj pravo sudjelovati u radu udruge, sukladno odredbama statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

Sjednice tijela udruge su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima.

III ČLANSTVO U UDRUZI
Članak 9.
Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.

Pravna osoba svoje članstvo u udruzi ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika

Članom udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članak 10.
Članom Udruge se postaje upisom u popis članova a koji vodi tajnik Udruge.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži slijedeće podatke:
– o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva (ako su propisane statutom),datumu prestanka članstva u udruzi, te druge podatke.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
Visinu članarine određuje Skupština.

Članak 11.
Prava i obveze članova su:
– plaćanje članarine,
– bavljenje aktivnostima Udruge,
– sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
– čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
– čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 12.
Članstvo u udruzi prestaje:
– dragovoljnim istupom
– neplaćanjem članarine
– isključenjem

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu ta tekuću godinu.
Odluka o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

IV TIJELA UDRUGE
Članak 13.
Tijela udruge su:
– Skupština,
– Predsjednik
– Tajnik
– Likvidator

SKUPŠTINA
Članak 14.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi udruge (ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan statutom udruge). Predstavnika pravne osobe članice udruge imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
Članak 15.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine.
Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 članova Skupštine udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.
Članak 16.
Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja i koji se trajno čuva u arhivi Udruge.
Članak 17.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.
Članak 18.
Skupština udruge:
– Utvrđuje politiku rada udruge,
– usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
– bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika,
– bira i opoziva likvidatora udruge,
– bira i razrješava arbitražno povjerenstvo i donosi pravilnik o njegovom radu,
– daje smjernice za rad udruge,
– odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz udruge,
– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
– usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
– usvaja godišnje financijsko izvješće
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
– donosi druge akte i odluke važne za rad udruge,
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarske djelatnosti,
– donosi odluku o statusnim promjenama
– odlučuje o prestanku rada udruge i raspodjeli preostale imovine,
– te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.
PREDSJEDNIK
Članak 19.
Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statuom obavlja predsjednik. Bira ga Skupština na mandat od četiri godina.
Predsjednik:
– zastupa udrugu
– saziva sjednice skupštine
– odgovara za zakonitost rada udruge
– utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
– upravlja imovinom udruge,
– brine o upoznavanju javnosti s radom Skupštine udruge,
– vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine,
– podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća skupštini,
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge,
– dostavlja zapisnik s redovne skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Članak 20.
Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje tajnik.
TAJNIK
Članak 21.
Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.
Tajnik Udruge vodi registar članova.
LIKVIDATOR
Članak 22.
Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština.
Likvidator može biti osoba/pravna osoba koja nije član udruge.
Likvidator ima/nema pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava udruge u visini koju određuje Skupština na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja.
Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja udruge iz registra udruga
U postupku likvidacije likvidator je dužan:
– utvrditi stanje na poslovnom računu udruge
– utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja
– utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financije – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja
– u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema udruzi
– u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama
Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.
U slučaju da likvidator utvrdi da imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.
Članak 23.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 24.
Udruga se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanje neovisno o području svog djelovanje.
Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.
Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranci,klubovi). Međusobna prava i obveze ustrojstvenih oblika uređuju se statutom.
Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe, na temelju odluke Skupštine udruge.
V IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE
Članak 25.
Imovinu Udruge čine:
– novčana sredstva uplatom članarina, dobrovoljni prilozi i darovi,
– novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,
– pokretne stvari i nekretnine,
– druga imovinska prava.
Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom.

VI FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE
Članak 26.
Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
VII ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU
Članak 27.
Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.
Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.
Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu
VIII NADZOR
Članak 28.
Članovi udruge sami nadziru rad udruge.
Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statuti ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti skupštinu udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge.
IX. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA
Članak 29.
Spor /sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.
Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.
X PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE
Članak 30.
Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka Udruge preostala imovina će pripasti Klubu željezničkih modelara “Zagreb”, Ilica 53, 10000 Zagreb.
Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

XI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.
Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

U Velikoj Gorici, 09.09.2015. godine

__________________
Ivan Svetopetrić v.r.
Predsjednik Udruge

Uspješno okončan projekt “Mali vlakovi”

Brošura

Akademija Mali vlakovi

Video mali vlakovi

Od 16.-19.11. postavljena je izložba maketa Kluba željezničkih maketara Zagreb.
U dane izložbe izdane su 393 DIPLOME za uspješno položen vozački ispit kategorije MV (mali vlakovi). Izložbu je posjetilo preko 200 vrtićke djece  (DV Lojtrica sa dvije lokacije u Velikoj Mlaki i djeca DV Lojtrica iz D. Lomnice te predvrtička skupina i skupina djece s posebnim potrebama) sa tetama kao i 520 djece iz OŠ Velika Mlaka. Ako pridodamo i druge posjetitelje (mame, bake, tate, djedovi, tete, braće i sestre i ostali) izložbu je pogledalo oko 900 osoba.
Projekt je proširen i na 4 radionice djeci OŠ Velika Mlaka po izboru ravnateljice i njihovih nastavnika

U 4 odjeljenja ( 7. I 8. Razredi) gospodin Vjekoslav Suton je održao predavanje po 1 školski sat o željeznici i putovanju željeznicom uz praktičnu prezentaciju na velikoj željeznici sistema „G“. Za tu svrhu je iz svoje kolekcije donio veliku parnu lokomotivu i nekoliko vagona.
Djecu su saznala princip rada parne lokomotive, kakvih vagona sve postoji i dru.. Poslije toga je odgovarao djeci i učiteljicama na postavljena pitanja. Bilo je interesantnih pitanja.
Prema mišljenjima Kluba i DV Lojtrica te OS Velika Mlaka, izložba je bila dobro organizirana a djeca su bila oduševljena što su i sami aktivno u njoj sudjelovali, posebice na maloj akademiji vlakova ( samostalno slaganje svih dijelova do pokretanja malih vlakova) i zalaganjem svih predstavnika Kluba modelara da djeci približe željeznicu kao „najčišće“ prometalo.

Fotke učenika

P1140210

P1140192P1140198P1140195P1140193P1140207P1140209  P1140194  P1140196 P1140197  P1140199   P1140203   P1140208 P1140201

Projekt Mali vlakovi

Naziv projekta: Mali vlakovi
KZM 2

PREDVIĐENI POČETAK I ZAVRŠETAK

PROVEDBA PROJEKTA 11. i 12.2014.

 

Maketa 2

PODRUČJE PROVDBE PROGRAMA Grad Velika Gorica, naselje D. Lomnica

DV D Lomnica 2

VODITELJ Mr. sc. Ivan Svetopetrić

PARTNERI:

 

Dječji vrtić LojtricaDV Lojtrica

 

Klub željezničkih modelara “Zagreb”

KZM Partner

SURANJA Zvjezdana Bičanić, prof

DSCF0052

 

Po završetku projekta za očekivati je da će djeca ovladati osnovama ekoloških prednosti pojedinih transportnih grana i znanja u svrhu lakšeg snalaženja u budućim svojem životu i svojim aktivnostima
Djeca , korisnici ovog, projekta igrom željezničkim maketama, bit će potencijalni zaštitari okoliša.

Specifični cilj:
Razvijanje svijesti i poticanje djece na očuvanje okoliša od štetnih utjecaja prometa

Donatori:

Grb_Z

Zagrebačka županija

 

logo TZ vgvg-grb

 

 

 

Grad Velika Gorica